Sprawdź aktualny jadłospis naszego przedszkola.

Jadłospis

Imieniny obchodzą:

Kalendarium

 

 

Program wychowania przedszkolnego

Jadwigi Pytlarczyk "W kręgu zabawy"

/Wydawnictwo Master Metodyka. Ogólnopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli/

Program stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego. Opisuje także sposób realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie wspomagania rozwoju i edukacji dzieci.
Podstawowe założenia tego Programu oparte są na czterech filarach edukacji, będących celami ogólnymi kształcenia. Są to:
1. Uczyć się, aby wiedzieć (wiedza).
2. Uczyć się, aby działać (umiejętności).
3. Uczyć się, aby być (system wartości i postaw).
4. Uczyć się, aby żyć wspólnie z innymi (pokojowe współistnienie i współdziałanie całej ludzkości).
Program "W kręgu zabawy" wyznacza właściwe proporcje między wychowaniem a kształceniem w warunkach wzmożonej aktywności dziecka w wieku przedszkolnym. Jego tytuł nawiązuje do zabawy jako podstawowej formy aktywności małego dziecka.
Program jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym oraz jest dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.

Nauczyciele w naszym przedszkolu wykorzystują następujące metody pracy

System "Edukacja przez ruch" Doroty Dziamskiej


System "Edukacja przez ruch" Doroty Dziamskiej wspiera prawidłowy rozwój dziecka zapewniając wszechstronną zintegrowaną stymulacje. Dotyczy wszechstronnego wspomagania rozwoju dzieci, usprawniania poszczególnych funkcji organizmu dziecka w celu jak najlepszego przygotowania go do podjęcia nauki w szkole. Wspiera rozwój pamięci długotrwałej. Usprawnia i koryguje zaburzone funkcje dziecka, wspomaga rozwój jego zdolności i zainteresowań. Zapewnia każdemu dziecku osiągnięcie sukcesu, poczucie akceptacji i przynależności do wspólnoty.

Podstawę systemu stanowi holistyczny model rozwoju człowieka, a podejmowane przez dzieci podczas zajęć formy aktywności wspierają ich rozwój w czterech sferach jednocześnie: intelektualnej, społecznej, emocjonalnej i fizycznej.

Niezwykle istotne jest przy tym uruchomienie podczas działania wielu zmysłów (integracja sensoryczna). Oparcie poznawania świata na jednoczesnym uruchamianiu: wzroku, słuchu, dotyku, ruchu aktywizuje pracę mózgu, zapewnia prawidłowe dotlenienie mózgu. Ruch staje się, więc podstawą integracji sensorycznej i umożliwia jej pełną realizację podczas zajęć.

Dziecięca matematyka. Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych
Autorki: Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska

Jest to program wspomagania rozwoju umysłowego dzieci wraz z ich edukacją matematyczną. Różni się od wielu wcześniejszych programów nauczania dla przedszkoli czy szkół. Zawiera bowiem, oprócz charakterystycznych dla programu elementów, wiele cennych informacji merytorycznych i wskazówek metodycznych. Autorki - Edyta Gruszczyk-Kolczyńska i Ewa Zielińska szczegółowo wyjaśniają ideę wspomagania rozwoju umysłowego dzieci i zasady edukacji matematycznej.
Zamiast tradycyjnego układu "osobnych treści dla każdej grupy rówieśniczej" proponują 14 bloków tematycznych, obejmujących zakresy dziecięcego rozumowania i edukacji matematycznej. W każdym bloku treści kształcenia ułożone są w porządku rozwojowym, a blok uzupełniony jest wykazem publikacji, zawierających odpowiednią wiedzę psychologiczną i pedagogiczną.
Obok haseł programowych omówiono także prawidłowości rozwojowe dzieci oraz przykładowe serie ćwiczeń i zabaw.
W uwagach o realizacji programu nauczyciele znajdą wyjaśnienie, jakich reguł pedagogicznych i psychologicznych należy przestrzegać, by edukacja matematyczna była dla dzieci przyjazna.
Przewidywane osiągnięcia to ostatnia część programu. Opisano tam umiejętności, które pomogą dzieciom w osiąganiu sukcesów w nauce szkolnej.

Odimienna metoda nauki czytania dr Ireny Majchrzak


Odimienna metoda nauki czytania należy do innowacyjnych projektów edukacyjnych, zatwierdzonych przez MENiS. Pozwala na wczesne kształcenie umiejętności czytania zarówno w aspekcie technicznym, jak i semantycznym.
Kształcenie sztuki czytania z pełnym rozumieniem tekstu rozpoczyna się już z dziećmi trzyletnimi. Nauczyciel prowadząc zabawy i gry prowokuje dziecko do odkrywania na drodze samodzielnego rozumowania logiki alfabetycznego szyfru. Początkiem jest imię dziecka, które staje się słowem otwierającym świat pisma.

Wczesne czytanie przebiega zgodnie z pewnymi etapami:

 1. Akt inicjacji – wprowadzenie wizytówek z imionami dzieci. Na wizytówkach wpisujemy imiona według propozycji dzieci. Mogą być zdrobnienia. Wizytówki wypisujemy przy dziecku, objaśniając każdą napisaną literę. Następnie wizytówki rozwieszamy w sali, w miejscach wybranych przez przedszkolaków np. na szufladkach, ścianach, bokach szafek itd.
 2. Ściana pełna liter -Na długiej taśmie przygotowujemy alfabet do demonstracji z literami pisanymi i drukowanymi, dużymi i małymi, który jest na stałe przymocowany do tablicy lub jednej ze ścian w sali. Alfabet uzmysławia dzieciom, że wszystkie, tak różne w brzmieniu imiona, zostały zapisane za pomocą ograniczonej liczby znaków. Dzieci w sposób spontaniczny odszukiwały litery, które są w imionach.
 3. Prezentacja alfabetu – nauczycielka prezentuje wszystkie litery alfabetu: duże i małe. Jedna litera na dzień. Omawia ich kształt oraz brzmienie. Dzieci sprawdzają, czy wskazana litera znajduje się w ich imieniu.
 4. Targ liter – polega na wymianie z innymi dziećmi poszczególnych liter zawartych we własnym imieniu lub nazwach wybranych do zabaw desygnatów. Ten etap jest przeplatany różnorodnymi czynnościami manualnymi, aktywizującymi dziecko i utrwalającymi poznane liter. „Targ liter” to okres różnych zabaw i gier z wykorzystaniem liter, sylab i wyrazów o prostej budowie. W czasie tych zabaw dziecko powinno kojarzyć dźwięk (głoskę) z jej zapisem graficznym (literą).
 5. Gry w sylaby – na kartkach papieru piszemy sylaby, rozpoczynając od najprostszych, do coraz bardziej skomplikowanych. Rozdajemy je dzieciom pytając: „Masz słowo, czy nie masz słowa?” Komu sylaby ułożą się w słowa ten wygrywa.
 6. Nazywanie świata – to ćwiczenie, które polega na przyporządkowaniu odpowiedniej nazwy do wszystkiego, co znajduje się wokół nas. To zabawa, w której dzieci etykietują przedmioty w sali. Im więcej liter dziecko poznało, tym łatwiej dochodzi do rozszyfrowania znaczenia danego słowa.

Metoda Aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss


Metoda Batii Strauss pozwala dzieciom uczestniczyć w utworze muzycznym, przeniknąć do jego struktury, odczuwać i przeżywać radość wspólnoty tworzenia. Natomiast nauczyciele mają możliwość rozwijania aktywności twórczej, własnej i ucznia, nawet, jeśli nie mają dużego doświadczenia muzycznego.

Etapy pracy z utworem:

 1. Fabularyzowanie muzyki połączone z prostymi ruchami rytmicznymi.
 2. Realizacja w tańcu.
 3. Gra na instrumentach.
 4. Połączenie tańca z instrumentacją.
 5. Mówienie o muzyce (tylko wtedy, gdy dziecko doświadczyło danej muzyki).

Aktywne słuchanie muzyki ma przebieg zabawy, gdzie doświadczenie zdobywa się podczas kolejnych etapów. Każdy etap metody Batii Strauss to osiąganie nowych doświadczeń muzycznych oraz odkrywanie walorów i tajemnic tkwiących w muzyce

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Dziecko dzięki Metodzie poznaje swoje ciało, uczy się orientacji w przestrzeni, koordynacji ruchów. Ćwicząc z drugim człowiekiem uczy się współpracy, nawiązywania kontaktu, dzielenia radości z innymi (umiejętności społeczne). Dodatkowo dziecko buduje zaufanie do siebie i opiekuna, poczucie sprawstwa, poczucie własnej wartości. Poczucie bezpieczeństwa wyzwala twórczość.

Ćwiczenia Ruchu Rozwijającego wpływają pozytywnie na: świadomość własnego ciała, świadomość przestrzeni i działania w niej, dzielenie przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi kontaktu.

 

Popularne

 •  Jadłospis

    ...

 •  Nasza historia

  ...

 •  Wyprawka 3-latka - ekwipunek dla debiutanta

  OTO LISTA RZECZY, KTÓRE NA PEWNO PRZYDADZĄ SIĘ POCZĄTKUJ...

 •  Ramowy rozkład dnia

  Przedstawiamy poniżej nasz rozkład dnia:...

 •  Rada rodziców

  RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 45 W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2019/2020...