Jadłospis

 

Sprawdź aktualny jadłospis naszego przedszkola.

Kalendarium

Imieniny obchodzą:

Zgodnie z ustaleniami na zebranich grupowych uwagi, propozycje zmian prosimy zgłaszać u nauczycielek poszczególnych grup.

 

KONCEPCJA PRACY

Przedszkola nr 45 w Poznaniu

przedszkole budynek 

 

1.Misja przedszkola ( forma opisowa)

 

Przedszkole pełni w równym stopniu funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewniadzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Promuje zdrowie, zachowania przyjazne przyrodzie, a także rozwija aktywność twórczą oraz wprowadza dzieci w świat wartości.

Celem nadrzędnym edukacji przedszkolnej jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju i edukacji dzieci w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Nasze hasło to :Nauka rozpoczynać się musi od zmysłowych spostrzeżeń, a nie od      

                                 opisów rzeczy słowami. ~ Jan Amos Komeński

 

 

 1. WIZJA PRZEDSZKOLA

         Organizacja oraz zasoby rzeczowe i osobowe przedszkola

 

Przedszkole nr 45 Zielony Zakątek w Poznaniu zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne. W przedszkolu panuje życzliwy i rzeczowy klimat współdziałania a nauczyciele wzajemnie wspierają się w organizowaniu i realizacji procesów wspomagania i edukacji dzieci. Przyjęta koncepcja pracy przedszkola oraz zaplanowane przez radę pedagogiczna zadania na dany rok szkolny są realizowane przez powołane na początku roku zespoły zadaniowe.

Profesjonalizm, wyjątkowa osobowość i zaangażowanie kadry pedagogicznej są pozytywnie postrzegane w środowisku.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie, duży, zadbany ogród oraz środki dydaktyczne pozwalają na realizację przyjętych programów oraz rozwój poznawczej i twórczej aktywności dzieci.

              Istota procesów zachodzących w przedszkolu i efekty

 

Nauczyciele systematycznie prowadzą obserwacje pedagogiczne. Celem jest zapewnienie optymalnych warunków każdemu dziecku dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych i rozwijania talentów. Proces wspomagania i edukacji ukierunkowany jest na uzyskanie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka. Przedszkole opracowało i wdrożyło system udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i ich rodziców.

Podstawowe zasady pracy przedszkola to:

 

    Poznanie i zaspakajanie potrzeb dziecka

    Tworzenie warunków do poznawczej i twórczej aktywności

    Indywidualizacja oddziaływań w zależności od potrzeb i możliwości

    Wprowadzanie w świat życia społecznego

    Jednolity proces wychowania i edukacji

    Współdziałanie z rodzicami i środowiskiem

Placówka promuje zdrowie oraz zachowania przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są także do troski o własne zdrowie i aktywności w naturalnym otoczeniu. Poznają przyrodę i uczą korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb. Przedszkole rozwija aktywność twórczą oraz doskonali kompetencje poznawcze wychowanków. W przedszkolu odbywają się bezpłatne zajęcia dodatkowe: rytmika, język angielski.

Kadra pedagogiczna prowadzi planowy proces wychowawczy, uczy odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje:

    dobro,

    piękno,

    prawdę,

    miłość,

    przyjaźń,

    współdziałanie,

    szacunek,

    zdrowie,

    przyrodę,

Przedszkole pozyskuje wolontariuszy, którzy prowadzą z dziećmi zabawy językowe, uczestniczą z dziećmi w zabawach i zajęciach, nabierają praktyki w zawodzie nauczyciela wychowania przedszkolnego.

           

   Wykaz metod stosowanych w przedszkolu

 

Stosowane metody i formy pracy są zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. Obok tradycyjnych metody wychowania przedszkolnego, kadra pedagogiczna systematycznie stosuje:

ñ         Zabawy teatralne

ñ         System edukacji przez ruch D.Dziamskiej

ñ         Metodę Denissona – kinezjologię edukacyjną

ñ         Metodę projektu

ñ         Metodę Ireny Majchrzak

ñ         Twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, Kniessów,

ñ         Metody aktywizujące

ñ         Techniki twórczego myślenia

ñ         Zabawy badawcze i doświadczenia

 

   Współdziałanie ze środowiskiem i rodzicami

 

Przedszkole współdziała z rodzicami i środowiskiem. Rodzice są ważnymi partnerami, współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Atrakcyjne formy współpracy pomagają w utrzymaniu częstych kontaktów na linii przedszkole-dom. Kadra pedagogiczna wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci oraz organizuje dla nich formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dobry system obiegu informacji sprzyja ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwia podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola. Przedszkole kontynuuje szeroką współpracę ze środowiskiem i włącza się w inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Dzieci biorą czynny udział w różnorodnych akcjach jednorazowych i stałych. Do stałych tradycji należą działania będące przejawem naszej troski o środowisko naturalne takie, jak „Sprzątanie świata”, selektywna zbiórka odpadów a także działania mające na celu dobro innych – wolontariat.

   Przedszkolny zestaw programów

 

 

Tytuł programu

autor

wydawnictwo

Nr dopuszczenia dyrektora

 

„Zanim będę uczniem”

 

Edukacja Polska

Zarządzenie nr 17/09

 

„Edukacja teatralna w przedszkolu”

Jolanta Rydlewska

Program własny

Uchwała Rady Pedagogicznej nr 7/09

 

„Od przedszkolaka do pierwszaka”

Iwona Broda

WSiP

Zarządzenie nr 8/14

 

   Tradycje przedszkolne

Przedszkole posiada własne tradycje, co podkreśla odrębność i specyfikę placówki.

Przedszkole ma swoje imię, hymn i logo.

Nasz kalendarz imprez i wydarzeń :

 1. Pasowanie na przedszkolaka
 2. Andrzejki
 3. Dzień Pluszowego Misia
 4. Mikołajki
 5. Kiermasz świąteczny, Gwiazdor, wspólna Wigilia Przedszkolna,
 6. Jasełka- przedstawienia dla rodziców
 7. Dzień Babci i Dzień Dziadka
 8. Bal karnawałowy
 9. Festiwal Sztuki
 10. Wielkanoc, kiermasz wielkanocny, szukanie zajączka
 11. Dzień Matki i Dzień Ojca
 12. Międzyprzedszkolna Olimpiada Sportowa
 13. Festyn Rodzinny – Dzień Sportu
 14. Dzień Dziecka
 15. Pożegnanie najstarszej grupy

Promuje swoją odrębność poprzez gazetkę Zielony Głos, stronę internetową www.p45.pl , a także gadżety- znaczek na pasowanie.

 

   Sylwetka absolwenta

dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych

dobrze rozwinięte procesy poznawcze

 potrafi współdziałać w zespole

przestrzega norm współżycia z rówieśnikami

 zainteresowany nauką i literaturą

samodzielny

 aktywny w podejmowaniu działań

 lubi działania twórcze

wrażliwy estetycznie

podejmuje działania przyjazne przyrodzie

akceptuje zdrowy styl życia

 ma poczucie bycia Polakiem

                                                          przedszkolaki z książką

KIERUNKI DZIAŁANIA (PRIORYTETY) NA LATA 2013-2014, 2014-2015

 

 1. Poszerzenie nowatorstwa pedagogicznego;
 2. Organizowanie aktywności twórczej dzieci w obszarze: plastyka, muzyka, literatura i teatr
 3. Organizowanie procesów wspomagania i edukacji dzieci poprzez współdziałanie zespołów nauczycieli oraz wsparcie pracowników niepedagogicznych
 4. Promocja zdrowia i zachowań przyjaznych przyrodzie, propagowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywność fizyczną i ruchową
 5. Podkreślenie odrębności i niepowtarzalności placówki poprzez wypracowanie własnego charakteru i tradycji
 6. Doskonalenie estetyki zasobów materialnych przedszkola oraz warunków organizacyjnych zabawy i edukacji dzieci.
 7. Modernizacja bazy przedszkola

Najnowsze

 •  Dni adaptacyjne

  Dni adaptacyjne będą...

 •  Zebranie z rodzicami 2019

  Zebranie dla r...

 •  Dyżur letni

  Przypominamy, że rekr...

 •  wyjazd Biedronek i Żabek

  Dnia 04.06.19 (wtorek)...

 •  DYŻUR - BOŻE CIAŁO

  ...

Popularne

 •  Jadłospis

    ...

 •  Nasza historia

  ...

 •  Wyprawka 3-latka - ekwipunek dla debiutanta

  OTO LISTA RZECZY, KTÓRE NA PEWNO PRZYDADZĄ SIĘ POCZĄTKUJ...

 •  Galeria

  Galeria zdjęć widoczna jest tylko dla zalogowanych użytkowni...

 •  Ramowy rozkład dnia

  Przedstawiamy poniżej nasz rozkład dnia:...